Istoria poporului evreu este cea mai lungă şi în acelaşi timp cea mai frământată. Găsim evrei în zeci de cetăţi antice cu mult înaintea erei creştine; astăzi , ei sunt cetăţeni ai multor ţări din lume. Pentru a simplifica , putem distinge 3 perioade :

 – perioada biblică din secolul al 13 lea î.C. până în secolul al 4 lea d.C.,
– diaspora,
– perioada contemporană – secolul al 19 lea şi secolul al 20 lea.
Epoca biblică – Avram

Avram era originar din Ur , oraş în Chaldeea (Mesopotamia ) , regiune care corespunde Iraqului de astăzi. El a trăit fără îndoială în epoca lui Hamurabi , întemeietorul primului imperiu al Babilonului ( secolul al 8 lea î.C.). A cunoscut probabil strălucita civilizaţie sumeriană din această epocă. Povestea sa este relatată pe larg în cartea Facerii ( prima carte a Pentateuhului). Avraam şi familia lui , supunându-se poruncii lui Dumnezeu , părăsesc cetatea Ur şi se îndreaptă spre ţara Canaanului. Aceasta este situată între cele 2 puteri care domină Orientul Mijlociu , Mesopotamia la nord şi Egiptul la sud , atât prin răspândirea culturii lor cât şi prin prosperitate.

Descendenţii săi , între care cei 12 fii ai lui Iacob , nepotul său , sunt constrânşi de foamete să părăsească această ţară şi să se refugieze în Egipt , unde , la început , datorită lui Iacob , trăiesc în prosperitate , apoi , în robie.
Moise 
Evreii şi-au menţinut în Egipt identitatea şi originalitatea . Noul faraon care domneşte în Egipt ia împotriva lor o serie de măsuri represive şi-i aduce într-o stare de cruntă robie. Moise , un evreu crescut la curtea faraonului , dă semnalul revoltei şi îi convinge să părăsească ţara ( Ieşirea). Ei traversează în mod miraculos Marea Roşie şi pornesc prin deşertul Sinai.  Dumnezeu i se arată lui Moise pe muntele Horeb şi în faţa întregului popor adunat acolo ( 600.000 oameni) , rosteşte cele ,, zece porunci” , pe care El însuşi le scrie pe Tablele Legii.
Timp de 40 de ani , evreii străbat deşertul sub conducerea lui Moise şi a marelui preot Aaron , fratele său. Întreaga generaţie plecată din Egipt va muri în deşert. După moartea lui Moise , evreii se angajează în luptă şi intră în posesia pământului făgăduinţei ( Canaan) , sub conducerea lui Iosua.
Regii. Primul Templu
Ţara este împărţită între cele 12 triburi care poartă numele fiilor lui Iacob.Între ele nu domneşte întotdeauna pacea şi înţelegerea şi conflictele sunt numeroase. Instituţia regalităţii , patronată de profetul Samuel , aduce o oarecare unitate. Saul este primul rege al Israelului , urmat de David , care stabileşte capitala la Ierusalim.După el , fiul său , Solomon , va construi Templul unde sunt depuse Tablele Legii , moştenite de la Moise.
Exilul din Babilon
După moartea lui Solomon , apr divergenţele.Ţara se scindează în două ; la nord , regatul lui Israel , cu capitala Samaria ( astăzi – Napluz) , iar la sud , regatul lui Iuda , cu capitala Ierusalim ( 722 î.C.).
În anul 586 î.C. regatul lui Iuda este cucerit de Nabucodonosor , regele Babilonului .Templul este distrus şi locuitorii sunt luaţi ostatici.
În Babilonia , situaţia evreilor este relativ bună.Ei simt nevoia de coeziune , de a se constitui într-o comunitate.Sinagoga , care înlocuieşte Templul , devine centrul vieţii evreieşti.
Revenirea. Cel de al doilea Templu.

În anul 539 î.C. , Cirus pune stăpânire pe Babilon şi întemeiază imperiul persan.Noul stăpân îi va trata pe evrei cu multă bunăvoinţă. El le îngăduie să se întoarcă la Ierusalim şi să-şi reclădească Templul.Sub îndemnul lui Ezdra şi al lui Neemia , ia amploare învăţământul religios.Se instituie o nouă liturghie ( lectura publică a Torei). După ce a fost cucerită de Alexandru Macedon ( 326 î.C.), Iudeea , care era o provincie a imperiului persan , devine provincie a imperiului macedonian. Cuceritorul le-a lăsat evreilor libertăţile tradiţionale, ceea ce echivala cu o autonomie în fapt. Ei profită de acest lucru pentru a aprofunda studiile sacre , iniţiindu-se astfel diverse curente de gândire , deseori opuse.

Saducenii – se recrutau din rândul marilor preoţi şi al persoanelor însemnate.Ei respingeau legea orală şi nu acceptau decât legea scrisă ( Tanak).
Esenienii – predicau egalitatea socială.Ei duceau o viaţă monahală , practicau agricultura şi artizanatul , iubirea de Dumnezeu şi de oameni.
Fariseii – îşi spuneau ei înşişi ,, perushim”( separaţi), pentru că se demarcau de sectele precedente. Ei aparţineau clasei populare şi acceptau atât legea scrisă cât şi întreaga lege orală.
Clasa conducătoare , sensibilă la cultura helenistică , a adoptat treptat obiceiurile , limba şi modul de comportare ale cuceritorilor greci. Aceştia au vrut să-i silească pe evrei să renunţe la specificul religios , ceea ce a produs revolta acestora. În anul 162 î.C. , în timpul hasmonenilor , a izbucnit un război de eliberare şi Iudeea şi-a recăpătat independenţa.
Cucerirea romană
În anul 63 î.C. , Iudeea este ocupată de Pompei.Irod este numit guvernatorul Galileii , apoi regele Iudeii. El îşi impune cu o energie brutală puterea cu care îl investise Roma.Spre sfârşitul colonizării romane , bântuie spiritul de revoltă .În anul 66 î.C. , izbucneşte marea răscoală. Garnizoana romană este decimată , o armată expediată din Siria este învinsă de poporul evreu.
În anul 70 î.C. , Titus asediază Ierusalimul , îl preface în cenuşă şi distruge cel de al 2 lea Templu.Această catastrofă a cutremurat atât de mult spiritele  încât ea este comemorată şi în zilele de azi printr-o zi de post şi de doliu. Câteva puncte de rezistenţă au mai existat până în anul 73.Atunci a fost capturată ultima fortăreaţă , Massada; sinuciderea colectivă a apărătorilor săi , care nu au vrut să cadă vii în mâinile romanilor , va face din Massada simbolul vitejiei militare şi al onoarei.Astfel s-a încheiat primul război al evreilor , relatat pe larg de Flavius Josephus.
O nouă răscoală a izbucnit în anul 132 şi a declanşat al doilea război al evreilor , la fel de nemilos şi de catastrofal ca primul.
Diaspora
În perioada persană , implantarea exilaţilor s-a limitat la două ţări, Babilonia , unde au hotărât să se stabilească mulţi exilaţi , şi Egiptul , unde s-au refugiat numeroşi evrei după distrugerea celui de al 2 lea Templu.Aceste 2 mişcări schiţează cele 2 axe majore ale diasporei , pe de o parte , Europa şi Occidentul , pe de altă parte , Asia şi Orientul.
Două aspecte majore marchează istoria acestei diaspore, care a păstrat intacte specificul şi cultura sa , unul pozitiv – aprofundarea gândirii evreieşti , pe de o parte , celălalt negativ , tragic : persecuţiile şi expulzările , pe de altă parte.
Persecuţiile
 Istoria consemnează că pe la anul 958 , Bulan , regele khazarilor , din Balcani , dorind să-şi cureţe regatul de idolatrie , a chemat 3 soli străini, un creştin , un musulman şi un evreu , ca să aleagă religia cea mai potrivită pentru poporul său.  După ce a ascultat pe îndelete argumentele fiecăruia , el a optat în cele din urmă pentru religia lui Avraam , religia evreiască , şi toţi supuşii s-au convertit după el. 
În afară de această experienţă ciudată şi ieşită din comun , istoria evreilor din Europa în Evul Mediu , este marcată de durere , suferinţe şi martiri.
Iată o trecere în revistă  a persecuţiilor din diverse ţări.

     Spania
Evreii din Spania obţin cele mai înalte  ranguri în perioada dominaţiei musulmane , epocă socotită în analele iudaismului spaniol Vârsta de Aur a comunităţii. Maimonide , cel mai mare învăţat evreu din secolul al 12 lea , îşi scrie în arabă opera filozofică fundamentală , ,, Îndrumarul rătăciţilor” , destinat evreilor care se îndepărtează de tradiţia lor. În timpul Vârstei de Aur , ia naştere de asemenea misticismul evreiesc , Kabbala şi tratatul său principal , Zohar-ul.Dar în perioada recuceririi creştine de la începutul secolului al 11 lea , situaţia se agravează. Considerând anormală prezenţa evreilor într-o ţară creştină , Biserica nu precupeţeşte nici un efort pentru a-i converti.Aceste eforturi au culminat cu torturile Inchiziţiei. Decretul din 1942 îi obligă pe evrei să adopte credinţa creştină sau în caz contrar să părăsească ţara.

   Franţa şi Germania
Încă din primul secol al erei creştine , câteva comunităţi evreieşti s-au stabilit în Galia. În secolele al 10 lea şi al 11 lea , în Franţa , ca şi dincolo de Rin , înfloresc o cultură originală şi o viaţă spirituală intensă. Aceşti evrei , denumiţi ashkenaze ( în ebraică: germani), toleraţi , izolaţi în mediul lor , la periferia societăţii( ghetou), scapă influenţelor exterioare. Evreii sunt mai ales comercianţi sau negustori ambulanţi; ei nu întreţin cu vecinii lor decât relaţii superficiale. Cultura pământului şi numeroase meserii le sunt inaccesibile. 
Cruciadele au produs evreilor suferinţe cumplite: cruciaţii care porneau spre Ţara Sfântă ca s-o elibereze de sarazini au jefuit şi au distrus comunităţi întregi. În 1348 , când ciuma neagră face prăpăd , reducând cu o treime populaţia Europei , evreii sunt acuzaţi că au otrăvit fântânile.  Astfel de calomnii servesc drept pretext unor masacre şi persecuţii religioase.

  Lituania
În secolul al 17 lea , evreii din Lituania sunt prinşi între 2 forţe rivale: guvernul polonez şi cazacii , ale căror bande se năpustesc asupra populaţiei evreieşti cu o cruzime şi o barbarie fără precedent. Mii de evrei sunt torturaţi , comunităţi întregi sunt exterminate , victimele se cifrează la zeci de mii. Disperarea şi spaima apasă asupra populaţiei evreieşti.

Expulzările

Alungaţi când dintr-o ţară când din alta , evreii au dus o viaţă rătăcitoare şi migratoare , întorcându-se deseori în ţara de unde fuseseră alungaţi , cu o extraordinară perseverenţă.

Perioada contemporană
Emanciparea
 
Ideea emancipării evreilor se răspândeşte in Secolul Luminilor , în Prusia, Austria , apoi în Franţa. Ea dă glas unei reacţii împotriva dispreţului general faţă de evrei , provocat de obiceiurile , limba şi cultura lor.
Un strălucit filozof din Berlin , Moise Mendelsohn ( 1729-1786) şi şcoala de umanişti evrei , Maskilim , din jurul lui , dau exemplul şi încearcă să-i convingă pe evrei să iasă din izolare , să studieze şi să frecventeze şcolile laice şi universităţile.

Cazul Dreyfus

Din acel moment , evreul devine cetăţean cu drepturi depline. Pentru prima dată , îi sunt deschise , fără discriminare , orice carieră şi toate posturile înalte din administraţie. În 1870 , ministrul de Justiţie evreu , Adolphe Cremieux , determină votarea unui decret care acorda naţionalitate franceză evreilor din Algeria. Dar asta n-a însemnat că au dispărut prejudecăţile antisemite.
Cazul Dreyfus s-a declanşat în 1894 .Alfred Dreyfus , tânăr ofiţer în Statul major , este acuzat pe nedrept că ar fi predat Germaniei documente secrete. El este condamnat pentru înaltă trădare , degradat în public şi trimis la ocnă, în Insula Diavolului , în Guyana. Opinia publică franceză este profund scindată între cei pro şi cei contra Dreyfus. După numeroase peripeţii , adevărul iasă la iveală şi nevinovatul va fi reabilitat în 1905.

Shoah

Prima jumătate a secolului al 20 lea a fost marcată de 2 evenimente, cele mai importante din istoria evreilor : genocidul nazist şi înfiinţarea statului Israel.
Hitler ia puterea în 1933. În ideologia nazistă , evreul aparţine unei rase inferioare; el trebuie suprimat pentru a salva puritatea rasei ariene.Aceasta este ,,soluţia supremă”. În anii premergători celui de al 2 lea război mondial , ei sunt arestaţi , deportaţi laolaltă cu ţiganii şi închişi în lagăre de concentrare. Propaganda nazistă se răspândeşte în toate ţările ocupate. Copii , bătrâni şi bolnavi sunt îngrămădiţi în vagoane pentru vite care se îndreaptă spre lagărele de concentrare. Auschwitz , din Polonia , rămâne simbolul zecilor de lagăre ale morţii unde sunt gazaţi şi arşi.Prin faptul că a fost organizat metodic şi legal , acest genocid este cel mai grav pe care l-a cunoscut istoria. El este impropriu denumit ,, holocaust” .Evreii îi spun în ebraică Shoah , ceea ce înseamnă ,, nimicire”.

Statul Israel

De-a lungul secolelor de dispersare , evreii nu şi-au pierdut niciodată speranţa de a se întoarce într-o bună zi în Palestina. De fapt , au existat întotdeauna evrei pe acest teritoriu , fără întrerupere. În secolul al 19 lea , în urma pogromurilor , numeroşi evrei ruşi s-au stabilit în Palestina, unde au întemeiat colonii agricole. Astfel a luat fiinţă sionismul.

În noiembrie 1947 , ONU aprobă împărţirea Palestinei: se vor crea 2 state suverane , un stat evreu şi un stat palestinian.În mai 1948 , este proclamat statul evreu.Arabii refuză împărţirea : are loc primul război israeliano-arab. O parte a palestinienilor se refugiază în Iordania. Timp de 40 de ani , au avut loc mai multe conflicte între Israel şi ţările arabe vecine , fără nici un rezultat , cu excepţia notabilă a unei păci separate cu Egiptul în 1979- Acordul de la Camp David.

În 1991 , la Conferinţa internaţională de la Madrid , se hotărăşte iniţierea negocierilor cu Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Negocierile încep efectiv în 1993 la Washington şi duc la un acord asupra autonomiei teritoriilor Gaza şi Ierihon , în 1994.
De atunci se aşteaptă  pacea  …  
Reclame